Protecting the Place Names of Wales

2013 Conference

2013 Conference Programme and Registration Form

*Asterisked presentations will be in Welsh with simultaneous translation

CYMDEITHAS ENWAU LLEOEDD CYMRU
WELSH PLACE-NAME SOCIETY
Prifysgol Bangor, 5 Hydref 2013    Bangor University, 5 October 2013
Paned a chofrestru 10.00-10.30 Tea/coffee and registration
Croeso: David Thorne 10.30-10.35 Welcome: David Thorne
Agor y Gynhadledd:
Emyr Roberts
Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru
10.35-10.45 Opening the Conference:
Emyr Roberts
Chief ExecutiveNatural Resources Wales
Sesiwn y bore Morning Session
Cadeirydd: Gwyn Thomas 10.45-10.50 Chair: Gwyn Thomas
Adnoddau Archifyddol Bangor
Einion Thomas
10.50-11.05 *Bangor’s Archival Resources
Einion Thomas
The Melville Richards Place-name Archive
Hywel Wyn Owen
11.05-11.30 The Melville Richards Place-name Archive
Hywel Wyn Owen
Enwau Arfordirol Mon
Bedwyr Rees
11.30-12.10 *Anglesey’s Coastal Names
Bedwyr Rees
Enwau Caeau ac Archaeoleg
Dyffryn Ogwen

John Llywelyn Williams a Lowri Williams
12.10-12.50 *Field Names and Archaeology in Dyffryn Ogwen
John Llywelyn Williams  and Lowri Williams
Cinio 1.00-2.00 Lunch
Sesiwn y Prynhawn Afternoon session
Cadeirydd:  Peredur Lynch 2.00-2.05 Chair:  Peredur Lynch
Tystiolaeth Enwau Caeau yng Ngogledd-Orllewin Cymru
Glenda Carr
2.05-2.45 *The evidence of Field Names in North-West Wales
Glenda Carr
Mapio’r Teifi: Campwaith Idwal Mathias
Twm Elias a David Thorne
2.45-3.25 *Mapping the River Teifi: Idwal Mathias’s Feat
Twm Elias and David Thorne
Cyfarfod Cyffredinol 3.25-4.30 Annual General Meeting
David Thorne
Cadeirydd y Pwyllgor Llywio
David Thorne
Chair, Steering Committee
Rhian Parry
diweddaru gwybodaeth am brosiectau
Rhian Parry
updating information on projects
Cloi’r Gynhadledd 4.30 Close of Conference